astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
                         "... doe es normaal man ..."
                 
 
                   Geert Wilders
 
        ...... aan deze rubriek wordt op dit moment gewerkt .........
 
In ons onderzoek naar verbanden tussen makro- en mikrokosmos hebben
we kunnen vaststellen, dat bij politici opvallend veel planeetaspekten
voorkomen met Jupiter en Pluto, en zeker als deze twee planeten ook
conjunct staan. Dit onderwerp hebben we uitgebreid beschreven in de
 
In het geval Geert Wilders zien we iets soortgelijks, géén conjunctie
tussen Jupiter en Pluto, maar wel een uitgaande conjunctie met Zon en
Pluto, en een conjunctie tussen Maan en Jupiter.
Met name de uitgaande conjunctie tussen Zon en Pluto is zo nauw,
dat deze in de zgn. progressies opnieuw samenkomen.
We zullen dat hieronder verder uitwerken.
 
In de beschrijvingen van planeetaspekten komen we bij de astrobioloog
Ebertin het volgende tegen:  
 
Zon conjunct Pluto
 
".... geeft machtshonger, heerszucht en de nadelen die hieruit voort-
komen ...."
".... Met inzet van lichaamskracht en psychische energie naar macht
streven, scheppingsdrang, doelbewustheid, gevoel voor vernieuwingen,
leiderskwaliteiten ..."
"... Heerszucht, fanatieke doelstellingen, zelfoverschatting, arrogant .."
"... Het leiderschap verwerven, en deze positie handhaven, nieuwe ideeën 
verwerkelijken, plotseling vooruitkomen in het leven ..."
 
We kunnen nu kijken waar in de levensloop van Geert Wilders dat element
van "Zon conjuct Pluto" manifest wordt.
 
 
Onderzoek
 
We hebben verschillende mogelijkheden om bij Geert Wilders te weten
te komen wat er aan makrokosmische elementen speelt.
We kunnen dat vinden in
 
   - een geboortehoroskoop, waarvan de tijd helaas niet bekend is, maar
      waarvan het mogelijk is om dat tijdstip bij benadering vast te stellen
      met behulp van een "correctie van het geboortemoment"
      (deze vooral astronomische berekening willen we u niet onthouden, maar we
         plaatsen het wel helemaal onderaan deze rubriek, voor de liefhebber)
   - de progressies
   - de progressieve Ascendant
   - de prenatale ontwikkeling
   - en de transits, de aktuele planeetstanden
 
 
 
              Geboortehoroskoop Geert Wilders
 
 
         
             Geert Wilders           6 september 1963         15:36 uur         in Venlo
 
 
Met de 'correctie van het geboortemoment' hebben we het tijdstip 15:36
het meest treffend gevonden om verschillende redenen.
 
Mars op de MC
 
Mars op de Midhemel (MC), vanaf het jaar 2000 gaat de progressieve Zon
naar een conjunctie met deze Mars, en dat wordt exakt in het jaar 2006.
Geert Wilders houdt de gemoederen in beweging met zijn uitspraken.
Deze progressieve Zon en ook de progressieve Mars gaan over de MC het
tiende huis. Het 10de huis en de planeten in dat huis zeggen iets over de
aard van het beroep. Zon conjunct Mars laat zich duidelijk horen.
 
We kennen de verschillende uitspraken van Wilders, als "kopvoddentax",
"Islamitisch stemvee", "bedrijfspoedel", "doe es normaal man", enz.
Allemaal uitdrukkingen "buiten de lijntjes".
 
Mars gaat ook altijd "buiten de lijntjes", daar weinig beschaving aan te
brengen. Je kunt een braamstruik ook niet knippen als 'n buxushaagje.
 
Ascendant
 
De plaats van de Ascendant is veelzeggend omdat Pluto in de jaren rond
2007 daar als transit overheen is gelopen.
Pluto is voor Wilders een belangrijke planeet omdat hij een uitgaande
conjunctie daarmee heeft, én Pluto loopt progressief over deze geboorte-
Zon.
2007 wordt gemarkeerd door het feit dat in dat jaar de film Fitna wordt
gerealiseerd, waarmee Wilders de zaken op scherp zet. Het bleek achteraf
mee te vallen, maar de toon was daarmee gezet.
 
Deze plaats van de Ascendant is om een geheel andere reden belangrijk.
In de zgn. progressie loopt ook de Ascendant vooruit, en komt voor het
jaar 2004 te staan op zijn geboorte-Saturnus.
Als op 2 november 2004 Theo van Gogh wordt vermoord, moet Wilders
onderduiken. Hij krijgt een schuiladres, en wordt 24 uur per dag bewaakt.
Later blijkt dit schuiladres een gevangeniscel te zijn in Kamp Zeist.
Wilders wordt hiermee beperkt in zijn bewegingsvrijheid.
Op 15 december 2004 komt hij voor het eerst weer terug in de Kamer.
 
(de berekening van de progressieve Ascendant volgt helemaal aan het eind)
 
 
 
 
Prenatale ontwikkeling en progressies van Geert Wilders
 
In onderstaand overzicht zien we de prenatale ontwikkeling (links) en de
progressies (rechts).
De prenatale ontwikkeling begint op 7 december 1962, en het bestaat uit
10 "Maan"maanden , die in relatie kunnen worden gebracht met de daar-
opvolgende levensloop.
Eén "Maan"maand (= één maanomloop = 27 dagen) komt overeen met
7 jaren in de levensloop.
De overeenkomstige jaren staan aangegeven.
In de progressies staat elke dag na de geboorte voor één jaar. De data en
leeftijd staan rechts aangegeven.
 
 
 
Voor de actuele situatie, op dit moment rond 2011-2012, zien we in de
prenatale ontwikkeling Mars conjuncties maken met Uranus en Pluto.
Wilders heeft in de gedoog-constructie in het Kabinet Rutte een heel
belangrijke schakel in handen.
In 2010 heeft hij de verkiezingen met de grootste zetelwinst weten te
bepalen, wat hem uiteindelijk in de formatie besprekingen een belang-
rijke stem heeft gegeven.
De Mars conjunct Pluto op 22 juni 1963, welke datum correspondeert
met de jaren 2013-2014, geeft aan dat de machtspositie van Wilders nog
niet is uitgespeeld.
Ook de progressieve conjunctie tussen Mercurius en Mars, op 26 oktober
1963, welke progressie eveneens geldt voor het jaar 2013-2014, geeft
al aan dat zijn stijl van spreken niet zal veranderen, eerder zal versterken.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Correctie van het geboortemoment
Interessante studie hoe een onbekende geboortetijd tóch kan worden ge-
vonden. Het vraagt wel enige astronomische/astrologische voorkennis.
 
 
Het geboortemoment van Geert Wilders is niet bekend. Het is dan ook
lastig om een horoskoop te trekken. Echter, de astrologische praktijk kent
mogelijkheden om het geboortemoment te corrigeren, als dat moment
niet exakt is vastgesteld. Men neemt daarvoor belangrijke data in de bio-
grafische ontwikkeling van een persoon, en vergelijkt dat met progressies
en met de prenatale ontwikkeling.
 
Geert Wilders heeft een uitgaande conjunctie tussen Zon en Pluto, deze
conjunctie is zo nauw, dat in de progressies Pluto opnieuw conjunct komt
te staan met de Zon (van het moment van de geboorte).
Dit moment is ideaal om het geboortemoment te corrigeren.
 
In onderstaand schema zien we de progressieve Pluto (midden) naast de
mogelijke plaats van de Zon (links) en de belangrijkste biografische en
politieke elementen uit het leven van Geert Wilders.
Dat alles staat naast de leeftijd en jaartallen (rechts van het midden)
 
De Zon loopt op 6 september 1963 van 12: 41.16 VIRGO op 00:00 uur
naar 13: 39.26 VIRGO op 24:00 uur.
 
De progressieve Pluto loopt vanaf 28 september 1963 tot 31 oktober 1963
over de mogelijke plaats van de Zon bij geboorte.
 
Dit aspekt maakt het mogelijk om de geboortetijd bij benadering vast te
stellen.
 
 
 
Zoals we hierboven hebben kunnen lezen bij de astrobioloog Ebertin dan
heeft de Zon conjuct Pluto te maken met "machtshonger", "heerszucht".
 
We kunnen nu kijken waar in de levensloop van Geert Wilders dat element
manifest wordt.
Ik zou het niet willen koppelen aan een lidmaatschap van de VVD in 1989,
ook niet aan de deelname aan de Utrechtse Gemeenteraad in 1997.
Zelfs niet aan het lidmaatschap van de Tweede Kamer 1998.
Dat zijn allemaal zaken die wel meer Kamerleden hebben gehad.
 
Het lijkt mij aannemelijk dat het te rijmen valt met zijn stap om als
éénmansfractie in de Kamer door te gaan, en het schrijven van zijn
onafhankelijkheidsverklaring en zijn boek Kies voor Vrijheid, in 2004 en
2005, en met het uitkomen van zijn geruchtmakende film, Fitna, .....
tot aan het moment dat hij een gedoogpartner wordt in het nieuwe
kabinet Rutte.
Dat zijn m.i. de eerste momenten waarop elementen van "machtshonger"
en "heerszucht" en "fanatieke doelstellingen" een rol zijn gaan spelen.
Een geboortehoroskoop moeten we dus zoeken tussen 15:00 uur en
18:00 uur op 6 september 1963.
 
 
Geboortehoroskoop
 
Als je dan op basis daarvan een geboortetijd vaststelt, dan kunnen de
onderstaande geboortehoroskopen het resultaat zijn. 
 
 
                                                                                              
            Ascendant: 19:48 Sagitarius                    
                  2004: eenmansfractie                       
   (= progressieve Pluto conjunct Zon radix)      
     in 2004: transit Pluto 19-21 Sagitarius 
        
 
                            15:36 uur
Ascendant: 27:30 Sagitarius
2005: onafhankelijkheidsverklaring, boek
(= progressieve Pluto conjunct Zon radix)
in 2005: transit Pluto 22-24 Sagitarius
in 2007: transit Pluto 27-29 Sagitarius (over ASC.)
november 2007: het maken van de film Fitna
komt op 27 maart 2008 uit op Internet
 
 
  
                                16:12                                                                  16:48
             Ascendant: 5:58 Capricornus                         Ascendant: 15:32 Capricornus
        2006: Tweede Kamer verkiezingen                2007: Provinciale Staten verkiezingen
  (= progressieve Pluto conjunct Zon radix)      (= progressieve Pluto conjunct Zon radix)
     in 2006: transit Pluto 25-27  Sagitarius           in 2007: transit Pluto 27-29 Sagitarius
in 2011: tr. Pluto 5-7 Capricornus (over ASC.)
     (= gedoogpartner in Kabinet Rutte,
                      "... doe es normaal man..." )
 
 
  
                               17:24                                                                   18:00
           Ascendant: 26:45 Capricornus                            Ascendant: 10:16 Aquarius
             2008: uitbrengen film Fitna                                                  2009
6 sept. 2008: transit Pluto 28:29 Sagitarius   6 sept. 2009: transit Pluto 00:40 Capricornus
 
In de gevonden horoskopen zijn de horoskopen van 15:00 uur en van
15:36 uur en die van 16:12 uur het meest interessant, en wel om de
volgende elementen:
 
  - Mars staat op de Midhemel, om 15:00 en 15:36 uur
  - de progressieve Pluto staat op de Zon, in alle drie
  - de transit Pluto staat op de Ascendant
           om 15:00 uur samenvallend met de "eenmansfractie"
           om 15:36 uur samenvallend met het maken van de film Fitna
           om 16:12 uur samenvallend met de "gedoogpartner"
 
De zgn. progressieve Ascendant kan hier nog verder onderscheid in aan-
brengen.
 
 
Berekening van de progressieve Ascendant
 
In deze berekening zien we dat elke dag na de geboorte de Sterretijd
4 minuten opschuift. De Ascendant loopt daarmee langzaam vooruit.
We laten dat in onderstaande berekening zien.
 
geboorte        Ascendant               Saturnus         tijdsverschil   4min/dag=jaar           jaar
 
15:00 uur   Asc. 19:52 SA   ==>  18:01 AQ 
                    STT     13:28     ===>   16:44        ==> 3uur16 = 196 : 4 = 49 jaar ==> 2012
15:36 uur   Asc. 27:30 SA   ==>  18:01 AQ
                    STT     14:04      ===>    16:44      ==> 2uur40 = 160 : 4 = 40 jaar ==> 2004
16:12 uur   Asc. 05:58 CP   ==>   18:01 AQ
                    STT     14:34    ==>      16:44      ==>   2uur08 = 128 : 4 = 32 jaar ==> 1995
 
In deze berekening kijken we hoe lang het duurt, dat de progressieve
Ascendant op de plaats aankomt waar Saturnus staat.
Dus hoeveel tijd vraagt het om van 19:52 SA tekomen bij 18:01 AQ.
Het verschil in Sterretijd (STT) delen we daarop door 4 minuten (elke
dag loopt de sterretijd 4 minuten verder), en we krijgen zo het aantal
dagen na de geboorte waarop de Ascendant de plaats heeft bereikt van
de Saturnus.
Elke dag na de geboorte komt overeen met één levensjaar.
Op deze manier zien we dat bij de geboortetijd van 15:36 uur het
40 dagen (= jaren) duurt dat de Ascendant de plaats van Saturnus
bereikt heeft.
40 jaar opgeteld bij 1963 (= geboortejaar) levert het jaar 2003/2004 op.
 
De kwaliteit van een progressieve Ascendant op een Saturnus vinden we
uitstekend verwoord in het boek "Kombinatie van planeetinvloeden" van
de astrobioloog Reinhold Ebertin.
 
"... afsluiting van de buitenwereld ...
  ... onder beperkende omstandigheden moeten leven ...."
 
Als we de gevonden jaren 2012 en 2004 en 1995 moeten karakteriseren
dan komt het jaar 2004 wel heel dichtbij bovenstaande kwaliteit.
2004 is het jaar dat Wilders moet onderduiken, na de moord op Theo van
Gogh op 2 november 2004.
Hij wordt sindsdien 24 uur per dag bewaakt, en leeft op een geheim adres.
In 2004 was dat een gevangeniscel op kamp Zeist.
 
In bovenstaand voorbeeld kunnen we zien hoe met markante feiten uit het
leven van een persoon de mogelijke geboortetijd kan worden vastgesteld.
 
Geheel los van deze vraag naar een geboortetijd, wordt de prenatale ont-
wikkeling daardoor niet beïnvloed. Planeetaspekten tijdens deze periode
zijn met een grote mate van zekerheid af te lezen, wat in het geval van
Geert Wilders ook zo is.
In het vooruitzicht zien we nog een Zonsverduistering, conjuncties tussen
Mercurius en Uranus/Pluto en tussen Zon/Venus en Uranus.
Geert Wilders zal een belangrijke rol blijven spelen. Het enige dat een
vraag zal blijven is, hoe die Zonsverduistering zich gaat manifesteren.
 
 
 
                              
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl